REGULAMIN OŚRODKA NAUKI JAZDY

Regulamin
Ośrodka Nauki Jazdy „Ledwo Jadę”
Kategoria B

Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady działania Ośrodka Szkolenia Kierowców „Ledwo Jadę”.

Wszystkie treści zawarte w niniejszym regulaminie są zgodne z obowiązującym prawem i rozporządzeniami w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

§ 1

OBOWIĄZKI OŚRODKA

 1. Ośrodek dysponuje kadrą instruktorów posiadających kwalifikacje niezbędne do przeprowadzania szkoleń w zakresie kategorii AM, A2, A1, A, B
 2. OSK ma obowiązek zapewnić Kursantowi odpowiednią do wybranej kategorii liczbę godzin zajęć teoretycznych (wykłady stacjonarne lub w przypadku e-learningu – dostęp do portalu na 90 dni), jednorazowo zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej (jeśli są wymagane) oraz odpowiednią liczbę godzin zajęć praktycznych.
 3. Po zakończeniu szkolenia Ośrodek zobowiązany jest przeprowadzić egzamin wewnętrzny z teorii oraz praktyki. Egzamin wliczony jest w cenę kursu.
 4. Na wniosek kursanta o zmianę instruktora Ośrodek Szkolenia Kierowców niezwłocznie przydziela innego lub szuka rozwiązania zaistniałej sytuacji.

§ 2

OBOWIĄZKI KURSANTA

 1. Aby rozpocząć kurs Kandydat ma obowiązek przesłania swojego zgłoszenia, za pośrednictwem druku online, umieszczonego na stronie Ledwo Jadę lub przesłania zgłoszenia e-mailem na adres ledwojadeosk@gmail.com.

 1. Kursant ma obowiązek dostarczenia do OSK numeru Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz uiszczenia opłaty za kurs przed rozpoczęciem szkolenia. Numer PKK kursanci udostępnią szkole z chwilą przystąpienia do części teoretycznej (w przypadku kursów stacjonarnych), w przypadku kursów e-learningowych, kursanci mają 90 dni na wyrobienie PKK i dostarczenie go do OSK przed rozpoczęciem części praktycznej kursu.

 1. Kursant powinien ukończyć kurs w terminie do 12 miesięcy od dnia jego rozpoczęcia, tj. pierwszego wpisu w karcie szkolenia. W przypadku niespełnienia tego warunku OSK ma prawo skreślenia go z listy kursantów. Niewykorzystane środki płatnicze przechodzą wówczas na rzecz OSK, a kursantowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Z chwilą kontynuacji kursu po 12 miesiącach, kursant opłaca różnice w cenie kursu (cena zgodna z cennikiem umieszczonym na stronie, nie uwzględnia się w tym przypadku czasowych promocji oraz zniżek na kursy, promocje dotyczą wyłącznie nowych kursów), jeżeli ta uległa zmianie i może dalej kontynuować kurs. Kursant ma obowiązek zgłoszenia pisemnie zawieszenie kursu, jeżeli to jest dłuższe niż 3 miesiące (liczone od ostatniego wpisu na karcie zajęć). W przypadku niespełnienia tego warunku OSK ma prawo skreślenia go z listy kursantów. Niewykorzystane środki płatnicze przechodzą wówczas na rzecz OSK, a kursantowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

 1. Każdy Kursant, w przypadku wykładów tradycyjnych, ma obowiązek zaliczenia w wyznaczonym terminie co najmniej 100% zajęć teoretycznych.

 1. W przypadku systemu e-learningowego kursant ma obowiązek na własną rękę i we własnym tempie, nie dłużej jednak niż w ciągu 90 dni, zrealizować 100%  materiału, do którego dostęp otrzyma od OSK. W przypadku przekroczenia ww. terminu Kursant ma obowiązek ponownego wykupienia aktywacji w cenie 150 zł, przedłużającej działanie portalu o 1 miesiąc.

 1. Kursant ma obowiązek zaliczenia wszystkich godzin zajęć praktycznych w wyznaczonych terminach, w stanie nie wskazującym na spożycie alkoholu lub zażycie innych niedozwolonych substancji. Odwołanie lub przełożenie zajęć praktycznych nastąpić może jedynie z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem bezpośrednio u instruktora oraz z powiadomieniem właściciela OSK.

 1. Naruszenie zasad określonych w akapicie powyżej skutkuje:
  – w przypadku kursu na prawo jazdy obowiązkiem wykupienia dodatkowych godzin niezbędnych do zrealizowania kursu danej kategorii, w cenie jazd doszkalających.
  – w przypadku jazd doszkalających brakiem zwrotu wpłaconej kwoty.

 1. Osoba, która ukończyła wszystkie wymagane godziny zajęć teoretycznych i praktycznych ma obowiązek zdania egzaminów wewnętrznych: teoretycznego oraz praktycznego w wyznaczonym wcześniej terminie, ustalonym pomiędzy kursantem, właścicielem OSK oraz instruktorem prowadzącym szkolenie praktyczne.

 1. W przypadku gdy kursant musi odwołać egzamin teoretyczny lub praktyczny, należy poinformować o takiej potrzebie najpóźniej 24 godziny przed ustalonym terminem spotkania. Niepoinformowanie skutkować będzie koniecznością zapłaty za przeprowadzenie egzaminów wewnętrznych w innym terminie w wysokości odpowiednio:
  – za egzamin praktyczny – równowartość ceny jednej godziny jazdy doszkalającej

(zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem);
– za egzamin teoretyczny – 20 zł.

Wszelkie zastrzeżenia i utrudnienia uniemożliwiające realizację szkolenia Kursant ma obowiązek niezwłocznie zgłosić do właściciela OSK „Ledwo Jadę”:

 

§ 3

WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Wysokość opłat za kurs określa cennik OSK. Cena kursu zawiera opłatę za część teoretyczną (50% ceny) oraz opłatę za część praktyczną (50% ceny). Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie równe raty, przy czym wpłata pierwszej raty wymagana jest przed rozpoczęciem części teoretycznej, drugiej zaś przed rozpoczęciem części praktycznej kursu.

 2. Opłatę za kurs, jazdy doszkalające należy uiszczać na rachunek bankowy: 31 1560 0013 2023 1735 9000 0001

   

Ledwo Jadę Nauka Jazdy, ul. Mickiewicza 27 lok. 89

w tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko Kursanta oraz kategorię wybranego kursu

Możliwa jest również płatność gotówką w siedzibie szkoły: ul. Mickiewicza 27 lok. 89, po wcześniejszym umówieniu się z właścicielem OSK.

Jedynie właściciel jest osobą upoważnioną do przyjmowania płatności za usługi świadczone w OSK „Ledwo Jadę”. Inne formy, niż podane wyżej są niedopuszczalne i podlegają procedurze zgłaszania ich do odpowiednich organów prawnych.

§ 4

WARUNKI REZYGNACJI Z KURSU

 1. Kursant ma możliwość rezygnacji ze szkolenia w dowolnym momencie. Można jej dokonać wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja jest związana z konsekwencjami finansowymi.

 2. W przypadku uregulowania należności za kurs w pełnej wysokości, a rezygnacji z kursu w trakcie trwania zajęć teoretycznych, kursantowi przysługuje zwrot 50% wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania zajęć praktycznych kursantowi zwrot nie przysługuje.

W przypadku uregulowania należności za kurs w wysokości 50% ceny, a rezygnacji z kursu w trakcie trwania zajęć teoretycznych kursantowi zwrot nie przysługuje.

CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!

Jeśli chcesz dołączyć do grona szczęśliwych posiadaczy prawa jazdy skontaktuj się z nami – odpowiemy na każde pytanie!

KONTAKT